Доставка и Плащане

Настоящият договор за покупко-продажба от разстояние се сключи между:

 

Декора Крейт ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” 114, вх. Б, ет. 3, ап. 6, с ЕИК 203636728, представлявано от Фантима Иванова Янкулова- Управител, наричано накратко ПРОДАВАЧ, от една страна и всеки ПОТРЕБИТЕЛ на Интернет магазин www.decorra.eu, с потребителско име и адрес за кореспонденция, посочени в неговата поръчка или потребителския профил, от друга страна, наричан накратко КУПУВАЧ. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ предоставя на КУПУВАЧА правото да закупува от Интернет магазин www.decorra.eu, ръчно изработени и ръчно декорирани продукти, съгласно снимков материал, продуктово описание и спецификация, а  КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати съответната цена при условията уговорени в настоящия договор.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Цената, която КУПУВАЧЪТ трябва да заплати е в български лева, фиксирана за всеки отделен продукт или комплект продукти и не включва стойността на транспортните разходи по доставката.

Чл. 3. Цената по предходния член ще бъде изплатена в брой с ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД чрез "Еконт Експрес" ООД или с банков превод по сметка на ПРОДАВАЧА, при банка ОББ.

Чл. 4. Дължимата цена за съответен продукт, предмет на настоящия договор, трябва да бъде заплатена от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА 100 % авансово по банков път преди да бъде направена експедицията или с ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД в брой, в момента на получаването на продукта от превозвача- куриерска фирма експедитор - "Еконт Експрес" ООД и подписването на товарителницата, от която може да се заключи, че продуктът е доставен.

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 5. Собствеността и рискът от погиването или повреждането на продукта преминава върху КУПУВАЧА от момента на приемането му на мястото на доставяне, удостоверено с подписването на товарителницата на превозвача- куриерска фирма експедитор.

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОДУКТА

Чл. 6. ПРОДАВАЧЪТ е изпълнил задължението си да предаде продукта с предаване на продукта на превозвач- куриерска фирма експедитор, която да го достави на КУПУВАЧА, удостоверено с  електронна товарителница на превозвача.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 7. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, да предостави на КУПУВАЧА снимков материал, продуктово описание и спецификация на предлаганите продуктите като гарантира тяхното качество и употреба при нормални условия за експлоатация.

Чл. 8. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, да достави на КУПУВАЧА само 1 (един) брой продукт в създадена заявка за покупка- поръчка или комплект продукти, посочени като налични. В случаите когато продуктът не е в наличност, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да изработи същия или подобни на него продукти, в рамките на обявения срок за изработка от 1 до 10 работни дни, според наличните материали, заготовки и моментна натовареност.

Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предостави точна информация за стойността на куриерските разходи и такси, не включени в цената на продуктите и свързани с доставката.

Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, да достави продукта на КУПУВАЧА до 2 работни дни като срокът започва да тече от момента на получаване на писмената заявка за покупка от КУПУВАЧА под формата на поръчка.

Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, да подготви и опакова продукта в подходяща за експедиция опаковка, гарантираща неговото невредимо и безпроблемно пристигане до офиса на куриерска фирма "Еконт Експрес" ООД, посочен от КУПУВАЧА.

Чл. 12. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са видими при обикновен преглед на продукта. В случаите когато това не е възможно ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да изработи същия или подобен продукт или да върне полученото плащане обратно на КУПУВАЧА заедно с разноските и вредите от продажбата. Срокът за отстраняване на всички повреди и дефекти е 7 (седем) дни, считано от момента на получаването на уведомлението за претенцията от страна на ПРОДАВАЧА.

Чл. 13. При предаването на продукта чрез превозвача- куриерска фирма експедитор - "Еконт Експрес" ООД, съгласно Закона за защита на потребителите, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да окаже съдействие на КУПУВАЧА във връзка с възникнали рекламации или претенции за връщане на продукта в рамките на 7 работни дни считано от момента на получаването му. В този случай се прилагат правилата, посочени в предходния член.

Чл. 14. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да прехвърли собствеността върху съответния продукт, предмет на настоящия договор на КУПУВАЧА или на посочено от последния трето лице.

Чл. 15. ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от задължението си да достави продукта на КУПУВАЧА, ако КУПУВАЧЪТ не вземе пакета от куриерска фирма "Еконт Експрес" ООД в рамките на срока за получаване, за който не се начислява магазинаж за съхранение. 

VI. ПРАВА НА ПРОДАВАЧА

Чл. 16. ПРОДАВАЧЪТ има право, да организира, управлява и контролира целия процес по представянето, промотирането, рекламирането и продажбата на продукти в Интернет магазин www.decorra.eu.

Чл. 17. ПРОДАВАЧЪТ има право да приеме или откаже изработката и доставката на част или всички продукти или да не изработи част или всички продукти предвид изчерпване на складовата наличност или невъзможност за изработка със същите или подобни материали и заготовки. В случай, че е получено авансово плащане от КУПУВАЧА, в рамките на 14-дневен срок има право да възстанови на КУПУВАЧА получената предварително цена на продукта или продуктите.

Чл.18. (1)ПРОДАВАЧЪТ има право, да иска от КУПУВАЧА необходимата информация за осъществяване на покупко- продажбата на конкретен продукт във вид на регистрация, потребителско име, данни за фактура, адрес за доставка и адрес за плащане.

           (2) В случай, че се наложи ПРОДАВАЧЪТ, по причини за които той не отговаря, да се отклони от първоначално посочените параметри на определен продукт, предмет на настоящия договор, той е длъжен незабавно писмено да уведоми за това КУПУВАЧА и да не предприема никакви по- нататъшни действия по изработването или доставката на продукта, преди да получи писмено съгласие за извършване на въпросните промени от КУПУВАЧА.

Чл.19. ПРОДАВАЧЪТ има право, да получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, предвидени в настоящия договор.

Чл.20. (1) ПРОДАВАЧЪТ има право да не предприема действия по изпълнението на невалидна заявка за покупка- поръчка, постъпила от КУПУВАЧА.

(2) Определена заявка за покупка се приема за невалидна когато:

1. има неточности или грешки в адреса за доставка;

2. непълни или грешни данни за фактура;

3. грешен или непълен телефон и/или E-mail за връзка с КУПУВАЧА.

           (3) Заявката за покупка поражда задължения между КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА от момента на потвърждаване на нейната валидност от страна на ПРОДАВАЧА и потвърждаване на готовността за доставка на заявените продукти.

Чл.21. При неспазване на задълженията на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ има право незабавно и без предварително предупреждение да заличи достъпът на КУПУВАЧА до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на КУПУВАЧА, както и да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл.22. КУПУВАЧЪТ е длъжен, да подава само валидни писмени заявки за покупка на продукти, предмет на настоящия договор.

Чл. 23. КУПУВАЧЪТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за сигурност, с цел опазване на неговите данни, потребителско име и парола, включая да не предоставя своето потребителско име и парола на трети лица.

Чл. 24. КУПУВАЧЪТ е длъжен да предостави точен и валиден телефон и електронна поща за кореспонденция, точен адрес за доставка и данни за фактура.

Чл. 25. (1) КУПУВАЧЪТ е длъжен, да вземе пакета със своята поръчка от куриерска фирма "Еконт Експрес" ООД, да прегледа продукта при неговото получаване и ако има възражения, незабавно да уведоми ПРОДАВАЧА.

(2) В случаите, когато продуктът се експедира с куриер до офис на "Еконт Експрес" ООД на трето лице, представител на КУПУВАЧА, прегледът на продукта се извършва от получателя, като той има грижата незабавно или при първа възможност да информира ПРОДАВАЧА за възникнали рекламации.

Чл. 26. Когато продуктът не отговаря на изискванията, посочени в описание и спецификации  посочени в Интернет магазин www.decorra.eu и незабавно или при първа физическа възможност ПРОДАВАЧЪТ не е бил уведомен по посочения в настоящия договор ред, продукта се смята за одобрен, освен за недостатъци, които не могат да бъдат открити при обикновен преглед.

Чл. 27. КУПУВАЧЪТ е длъжен, да заплати на ПРОДАВАЧА уговорената цена в размера и в сроковете, предвидени в настоящия договор и стойността на транспортните разходи по доставката.

Чл. 28. КУПУВАЧЪТ е длъжен да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността или принадлежността си към определена група лица, както и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящия договор.

Чл. 29. КУПУВАЧЪТ е длъжен да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

VIII. ПРАВА НА КУПУВАЧА

Чл. 30. КУПУВАЧЪТ има право на достъп до Интернет магазин www.decorra.eu, в режим онлайн и при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на ПРОДАВАЧА - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

Чл. 31. КУПУВАЧЪТ има право на достъп и корекция в режим онлайн, до своя потребителски профил, лични данни и информация, както и право да поиска от ПРОДАВАЧА да заличи потребителския му профил ако има такъв.

Чл. 32. КУПУВАЧЪТ има право, да предостави на ПРОДАВАЧА подходящ срок за коригиране работата по изработката на конкретен продукт, изработен по заявка, в случай че е констатирал недостатъци или отклонения от първоначално обявените описание и спецификация.

Чл.33. КУПУВАЧЪТ има право, да се откаже от своята заявка по ред и начин определен от Интернет магазин www.decorra.eu и спазване на законовите изисквания съгласно Закона за задълженията и договорите и Закона за защита на потребителите.

Чл. 34. КУПУВАЧЪТ има право да се откаже от заявката за покупка когато продуктите не са напуснали склада на ПРОДАВАЧА или в момента на получаване на пакета от превозвача- куриерска фирма експедитор, без да заплаща стойността на транспортните разходи по доставката.

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ И СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ

Чл. 35. ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за повреди и отклонения от качеството на продукта, възникнали вследствие на неговата неправилна употреба и експлоатация от страна на КУПУВАЧА или трето лице свързано с КУПУВАЧА.

Чл. 36. При скрити недостатъци, констатирани при употреба, КУПУВАЧЪТ има право да иска от ПРОДАВАЧА да поправи продукта за своя сметка, да го замени с качествен продукт или да иска намаление на цената, или ако ПРОДАВАЧЪТ не изпълни гореизложеното- да развали договора, като върне продукта и получи обратно платената цена, заедно с разноските и вредите си от сделката.

X. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 37. Всички съобщения и уведомления, ще се извършват в писмена форма, изпратени по електронна поща, на E-mail адресите на КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 38. Настоящият договор може да се прекрати по взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма.

Чл. 39. Настоящият договор може да се прекрати едностранно от всяка от страните с изпращането на писмено предизвестие до насрещната страна в срок до 1 ден. Срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването на предизвестието от насрещната страна.

XII.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 40. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 41. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да уведоми писмено насрещната страна в срок до 24 (двадесет и четири) - часа, от настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение, а в случаите, когато това се окаже невъзможно, уведомлението трябва да се извърши при първата появила се възможност.

Чл. 42. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

XIII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Настоящият договор се сключи за определен срок и влиза в сила от датата на неговото подписване от разстояние,  изразено чрез изпращането на писмена заявка за покупка на определени продукти, доказуемо чрез електронна отметка в поле Съгласен съм с "Доставка и Плащане", ведно с натискане на електронен бутон “Изпрати”, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 44. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на потребителите и Закона за задълженията и договорите.

Чл. 45. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез преговори, а когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред компетентния български съд.

Чл. 47. За неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Loading...