Общи условия

      Настоящият документ регламентира реда и условията за посещение и ползване на Handmade Интернет магазин www.decorra.eu от Посетители и Потребители, достъпът до неговото съдържание, услуги и предоставена възможност за пазаруване.  

Моля, внимателно прочетете съдържанието на настоящият документ и ако не сте съгласни с него, не използвайте този УЕБ САЙТ!

1. Определения и дефиниции

Handmade Интернет магазин www.decorra.eu, за краткост, е УЕБ САЙТ за продажба от разстояние на ръчно изработени или ръчно декорирани продукти, собственост на фирма "Декора Крейт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” 114, ЕИК 203636728.

Информацията под формата на идейна и маркетингова концепция, web дизайн и визия, текстове и авторски статии, структура, функционалности, лога, статични и динамични изображения, търговски символи, мултимедийно съдържание, търговски похвати и техники за предлагане и продажба и други, достъпни за разглеждане, четене и публично ползване в т.ч. цялостна визия на УЕБ САЙТА, подлежат на правна закрила според изискванията на българското и международно законодателство, относно закрилата на авторските права и интелектуална собственост, на търговските марки и промишлен дизайн, правата на потребителите, защитата на конкуренцията, обществения морал, както и всички произтичащи от тях нормативни актове.

Разглеждането и достъпът до цялата съвкупност от информация, поместена в УЕБ САЙТА може да бъде осъществено чрез съответното цифрово устройство- компютър, таблет или мобилен телефон.

Посетител е всяко лице, осъществило достъп до съдържанието на УЕБ САЙТА без да се възползва от възможността за покупка.

Потребител е всяко физическо лице над 18 години или юридическо лице, което ползва някоя от функционалностите и услугите на УЕБ САЙТА, направило е регистрация в УЕБ САЙТА и е се е съгласило с настоящия документ чрез виртуален подпис под формата на отметка в съответното поле и потвърждение с натискане на бутон “ПРОДЪЛЖИ”.  

Всеки Потребител има право да се информира за правата си като такъв и на адрес: “Комисия за защита на потребителите”, Централно управление гр. София, пл. “Славейков” №А, ет.3, на Интернет адрес http/www.kzp.bg и телефон на потребителя 070011122.

Регистрация означава вписването на Потребителят в УЕБ САЙТА чрез създаване на Потребителски профил, Потребителско име и парола.

Потребителски профил е обособена част в  УЕБ САЙТА, която съдържа информация за Потребителя, въведена от него по време на регистрацията.

Потребителско име означава уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които всеки Потребител се индивидуализира в отношенията си с УЕБ САЙТА.

Парола е избран от Потребителя уникален, персонален код като комбинация от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го идентифицират и определят като Потребител на УЕБ САЙТА.

Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на договора за покупко- продажба обективно невъзможно.

Електронна поща е електронно средство за съхранение и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежата чрез стандартизирани протоколи.

Интернет страница означава обособена или съставна част на Уеб сайт.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница или съобщение по Електронна поща, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

RSS системата за излъчване на новини от УЕБ САЙТА позволява на всички желаещи да получават новините в реално време - на момента, в който са публикувани. Повечето браузъри отварят RSS, за линковете към всяка една емисия новини и абонирането за тях, в удобен за ползване екран. Ако вашия браузър не поддържа RSS, ще Ви е необходим RSS четец от типа на Google Reader или FeedReader.

Злоумишлени действия са всички действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Интернет браузър е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни, която опосредява достъпа до уеб сайтове и Интернет страници.

IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс по начин, който позволява локализирането на лице в глобалната Интернет мрежа.

Уеб сайт означава обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS или друг стандартизиран протокол, и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси. .

Cookies (Бисквитки) са малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Посетителя и дават възможност за възстановяване на информация за Посетителя, като биха могли да го идентифицират и/или да проследят действията му в Интернет пространството.

Следва да се има предвид, че всички посочени понятия, дефинирани в настоящия документ са условни и имат значение единствено и само за изясняване взаимоотношенията между страните по тях.

2. Обща информация

В качеството си на собственик, “Декора Крейт” ЕООД, разрешава използването на УЕБ САЙТА, като дава възможност на Посетителите и Потребителите да разглеждат, сравняват, коментират и/или закупуват продукти. Цялата новинарска и търговска информация, публикувана в УЕБ САЙТА се подготвя и публикува от неговия собственик, който носи отговорност за нейната вярност. Посещенията, ползването и разглеждането на съдържанието на УЕБ САЙТА и предлаганите услуги е свързано със запознаване и приемане на настоящите Общи условия и ангажимент и задължение на всеки Посетител и/или Потребител е преди предприеме конкретни действия да се запознае в детайли с цялата информация публикувана на УЕБ САЙТА. Използването на каквато и да е информация и/или функционалност на УЕБ САЙТА означава, че съответното лице, се е запознало и изцяло приема настоящите Общи условия. Достъпът до услугите, свързани с пазаруване се осъществява само чрез вход в УЕБ САЙТА с направена предварителна регистрация. Всеки Потребител е отговорен за всички свои действия при използването на УЕБ САЙТА и носи лична отговорност за всякакви материални и/или неимуществени вреди, причинени на собственика на УЕБ САЙТА и/или трети лица.

3. Съдържание

На всички Посетители и/или Потребители е абсолютно забранено да копират, разпространяват, публикуват или променят по друг начин съдържанието на УЕБ САЙТА, както и да употребяват знаците, които отбелязват авторското право на собственика на УЕБ САЙТА върху съдържанието, освен с изричното съгласие на собственика на УЕБ САЙТА и/или със задължителното цитиране на автора на материалите и източника на информация. Всяко съдържание, до което Посетител и/или Потребител достигне независимо от това какво средство за достъп е използвал електронно, телефон или др., е предмет на настоящия документ. Копирането, трансфера и използването на съдържанието на УЕБ САЙТА може да стане само за лични и некомерсиални цели, при условие, че те не противоречат на разпоредбите на този документ.

4. Контакт с Посетители и/или Потребители

В УЕБ САЙТА е налична форма за контакт, която съдържа пълна и точна информация за връзка със собственика на УЕБ САЙТА. Попълването и изпращането на формата за контакт от страна на Посетител и/или Потребител на сайта, е действие, което предполага ангажимент от страна на собственика на УЕБ САЙТА да се свърже с него.

5. Политика за поверителност

От УЕБ САЙТА може да се събират лични данни само с доброволното съгласие на съответния Посетител и/или Потребител, получени чрез лично попълнени и предоставени бланки и коментари. Информацията, която собственикът на УЕБ САЙТА има право да обработва за маркетингови или търговски цели е лично предоставена от всеки Посетител и/или Потребител, която служи за неговото идентифициране- собствено име и фамилия, потребителско име, телефон, електронна пощенска кутия, фирмени данни, адрес за доставка. Всички задължителни полета за попълване на бланки, по повод регистрацията и създаването на заявка за покупка- поръчка, от Потребителите на УЕБ САЙТА, са отбелязани със звездичка (*). С изразяването на съгласие, чрез подписване от разстояние с въвеждане на отметка на съответните места и потвърждение, чрез натискане на бутон “ПРОДЪЛЖИ”, всеки Потребител декларира, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия и реда за обработване на неговите лични данни. Всички детайли и ангажименти по отношение на политиката по опазване на личните данни и поверителност на УЕБ САЙТА, произтичат от регистрацията на “Декора Крейт” ЕООД като администратор на лични данни.

6. Политика на интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост-  материали, бази данни и други ресурси, разположени на УЕБ САЙТА, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, и принадлежат изключително на собственика на УЕБ САЙТА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Всички елементи на съдържанието на УЕБ САЙТА, включително маркетингова концепция, цялостна визия, дизайн, домейн име, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, лога, текст, снимки, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представляващи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн са интелектуална собственост на собственика на УЕБ САЙТА.

Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на УЕБ САЙТА без изрично предварително писмено разрешение на собственика на УЕБ САЙТА като носител на авторските права е забранено и се преследва по реда предвиден от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост. Който и да е Посетител и/или Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от УЕБ САЙТА без изрично предварително писмено разрешение на собственика на УЕБ САЙТА. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходния параграф, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на собственика на УЕБ САЙТА, нарушителят следва да бъде подведен под отговорност, тъй като неговите действия ще се считат за умишлени и имат статут на нарушение.

Всеки Посетител и/или Потребител на УЕБ САЙТА се задължава при ползване на предоставената му възможност за достъп до функционалностите на УЕБ САЙТА да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва антихуманна или антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно собственика на УЕБ САЙТА за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в действието на системата, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ невъзможност за използването му от други посетители и/или потребители; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на УЕБ САЙТА, които да използва за създаването на база данни в електронен или друг вид, която да е собствена на него и/или на трето лице; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

7. Политика за употреба на бисквитки

УЕБ САЙТЪТ има възможността, но не и задължението да записва върху компютър или друго крайно устройство на Посетителя и/или Потребителя малки текстови файлове, бисквитки – Cookies, чрез което осигурява най-добрата възможност за ползване на УЕБ САЙТА чрез съхраняване на информация за продуктите и темите, от които се интересува Посетителя или Потребителя, за да му се предложи концентрирана информация при последващите посещения на УЕБ САЙТА. Бисквитките, които използва УЕБ САЙТА се наричат изпълнителски, тъй като събират информация за това как се използва УЕБ САЙТА, кои са най-посещаваните страници и благодарение на тях се подобрява работата на УЕБ САЙТА и по никакъв начин не идентифицират съответния Посетител и/или Потребител.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки (Cookies), имат за цел да улеснят дадена функционалност и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. Едно приложение, което се използва за достъп до дадена уеб страница позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране, като тези настройки могат да бъдат променени по начин, при който автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра и посетителя и/или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал. В настройките на съответното приложение– уеб браузър може да се намери подробна информация за начина и възможностите за управление на бисквитките. Трябва да се има предвид, че ограничаването или блокирането на бисквитките, може да повлияе върху функционалността на УЕБ САЙТА, тъй като те помагат за по-лесното сърфиране, адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки посетител и/или потребител. В тази връзка блокирането, отказа или деактивирането на бисквитки може да направи някои от функционалностите на УЕБ САЙТА невъзможни за ползване.

Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от програмен код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Всеки Посетител и/или Потребител може да промени настройките на бисквитките или да ги блокира по всяко време. Ако това не бъде направено, то значи че той е съгласен с тяхната употреба. Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки Интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа).

Политиката за поверителност на личните данни на УЕБ САЙТА се отнася само за данни, предоставени доброволно от Посетител и/или Потребител, изключително и само на УЕБ САЙТА. Собственикът на УЕБ САЙТА не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от всяка друга трета страна извън УЕБ САЙТА, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от техния характер. Собственикът на УЕБ САЙТА се ангажира с това, всички събрани лични данни в хода на посещението и използването на УЕБ САЙТА, да бъдат използвани само в съответствие със заявените цели и да не разкрива и продава базата данни, съдържаща информация за лични данни за потребител/клиент на трето лице, което не участва в изпълнението на заявените цели.

8. Спорове:

Чрез използване, посещение, разглеждане, пазаруване, попълване на бланки, анкети, интервюта, коментари, мнения и др., всеки Посетител и/или Потребител, чрез осъществения личен достъп и/или изпращане по електронен път, ясно декларира, че е запознат и съгласен с разпоредбите на настоящите Общи условия и всеки възникнал спор ще бъде уреждан в приятелски дух, взаимно съгласие и разбирателство. В случаите, когато споровете не могат да бъдат разрешени в дух на разбирателство и приятелски тон, същите следва да бъдат отнесени за разглеждане и уреждане от компетентния български съд по седалището на собственика на УЕБ САЙТА, съгласно действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия за посещение и ползване на УЕБ САЙТА са съставени и ще се тълкуват в съответствие с българското законодателство.

9. Заключителни разпоредби

Собственикът на УЕБ САЙТА си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и всякакви корекции по УЕБ САЙТА, неговата структура, визия, маркетингова концепция, тематични категории, публикации, услуги и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Посетителите и/или Потребителите за това. Собственикът на УЕБ САЙТА не носи и не може да отговаря за евентуално възникнали грешки, появили се на УЕБ САЙТА по причина за която той не отговаря, включително поради чужда намеса, злоумишлени действия, промени, настройки и др., които не са направени от администратора на УЕБ САЙТА. Собственикът на УЕБ САЙТА си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на определени места на сайта, в съответствие с действащото българско и Европейско законодателство.

10. Данни за контакт и друга информация

За всички въпроси и уточнения можете да се свържете със собственика на УЕБ САЙТА чрез посочената форма за контакт, по електронна поща sales@decorra.eu или на телефон: 0887 193 608. Всички коментари, въпроси и обратна връзка, идеи, предложения, съобщения, информация за или свързана с УЕБ САЙТА, функционалността или неговото подобрение, остават собственост на собственика на УЕБ САЙТА.

Loading...